Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma REMZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005453, NIP: 7160001762, numer REGON: 430153601.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych pod adres lub listownie na adres siedziby REMZAP wskazany powyżej.
 • Pani/ Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/ a Pan/ Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Możemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na wolne stanowiska pracy w REMZAP Sp. z o.o., w zakresie zgód jakie Państwo wyrazili.
 • Ma Pani/ Pan prawo do żądania od REMZAP Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia do innego administratora danych (w zakresie na który wyraził/ a Pan/ Pani zgodę) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu realizacji żądania odnośnie danych osobowych proszę pobrać Formularz Żądania. Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać zeskanowany na adres lub przesłać droga pocztową na adres siedziby REMZAP Sp. z o.o., wskazany powyżej.
 • Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Aplikacje, które zostaną odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z terminami i sposobami określonymi w Ogólnej Polityce Ochrony Danych Osobowych REMZAP Sp. z o.o., tj.:
  • przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych wyłącznie na stanowisko, na które wysłano aplikację okres przechowywania danych kończy się po okresie 12 miesięcy kalendarzowych od daty zakończenia procesu rekrutacji,
  • przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji okres przechowywania danych trwa 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów aplikacyjnych.