Zarządzanie Zgodnością

Zarządzanie Zgodnością (Compliance)

Mając na celu ciągłe doskonalenie procesów zarządzania oraz zapewnienie zgodności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi, firma REMZAP wdrożyła szereg dokumentów składających się na system Zarządzania Zgodnością.

Wszystkich naszych dostawców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami, odnoszącymi się do zasad realizacji współpracy z REMZAP.

Jednocześnie spółka REMZAP ustanowiła system powiadamiania o nieprawidłowościach.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości można zrealizować poprzez kontakt z Koordynatorem ds. zarządzania zgodnością/ Pełnomocnikiem ds. etyki:

Elektronicznie na adres (wyświetl):

Telefonicznie na numer (wyświetl):

Listownie na adres (wyświetl):

REMZAP Sp. z o.o.
ul. Ignacego Mościckiego 12
24-110 Puławy
Z dopiskiem „do rąk własnych”

REMZAP Sp. z o.o. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.