BHP – szkolenie wstępne

TYTUŁ
SZKOLENIE WSTĘPNE BHP
slajd 2
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
Witamy na szkoleniu
Witamy na szkoleniu

Każda osoba rozpoczynająca pracę w naszej firmie ma obowiązek odbyć i zaliczyć instruktaż ogólny, który jest częścią szkolenia wstępnego.

Po ukończeniu kursu:

● Będziesz znać cele w zakresie bezpieczeństwa wyznaczone dla obszaru przemysłowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY w Puławach, które to każdy pracownik ma obowiązek realizować
● Będziesz znać kluczowe praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy na danym obszarze
● Będziesz znać zagrożenia i podstawowe zasady związane z pracą w obszarze
● Będziesz wiedzieć jak pracować bezpiecznie i odpowiedzialnie
Najlepiej rozważać wszystkie zagadnienia poruszane w kontekście swoich obowiązków służbowych.

Historia firmy
Historia naszej firmy

1962 r.

Powstaje Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycji przy Zakładach Azotowych PUŁAWY w Puławach, znany pod skrótem SOWI

1976 r.

Przekształcenie SOWI w Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji

1993 r.

Przekształcenie w odrębny podmiot gospodarczy Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o.

2009 r.

Włączenie do struktur REMZAP firmy ELZAP Sp. z o.o. działającej w branży elektroenergetycznej, elektrycznej i AKPiA

2011 r.

Powstaje Grupa PUŁAWY. Włączenie REMZAP w struktury Grupy

Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
Tereny spółki
Tereny naszej Spółki
Tereny GAZAP
Nasza Spółka na terenie GA ZAP
Poruszanie sie
Poruszanie się po terenie zakładu GA ZAP

Na terenie całego Zakładu obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego oraz zasady szczegółowe:

Na terenie całego Zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Na terenie całego Zakładu obowiązuje nakaz jazdy na światłach mijania – przez cały rok. Wymóg dotyczy wszystkich pojazdów z napędem silnikowym

Na terenie całego Zakładu palenie tytoniu jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest palenie tytoniu w samochodzie.

Na terenie całego Zakładu obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefon w trakcie jazdy. Zadzwoń/ oddzwoń kiedy się zatrzymasz.

Poruszanie sie
Poruszanie się po terenie zakładu GA ZAP

Nie stosują się do obowiązujących zasad poruszania się po terenie GA ZAP:
– stwarzasz zagrożenie w ruchu drogowym,
– możesz spowodować powstanie awarii przemysłowej – wzdłuż dróg biegną estakady z rurociągami zawierającymi niebezpieczne substancje.

Za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego i powyższych ograniczeń
kierowca może być pozbawiony, czasowo lub trwale, prawa wjazdu na teren GA ZAP.

Poruszanie się rowerem
Rowerzyści na terenie zakładu GA ZAP

Na nieoświetlonej drodze kierowca zauważy rowerzystę będąc w odległości 40-50 merów.
Rowerzystę wyposażonego w elementy odblaskowe kierowca dostrzeże z odległości 130-160 metrów, czyli około 5 razy wcześniej.
To może uratować rowerzyście życie.
Na terenie GA ZAP obowiązuje konieczność stosowania kamizelek o podwyższonej widzialności przez osoby poruszające się rowerami.
Polecenie służbowe Nr 4 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia oraz środków do utrzymania higieny osobistej.
Obowiązek stosowania kamizelek ostrzegawczych przez rowerzystów poruszających się po terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA nie dotyczy pracowników wyposażonych przez pracodawcę w odzież ochronną o podwyższonej widzialności w sytuacji gdy ją stosują.

Poruszanie się po instalacjach
Poruszanie się po instalacjach

Pamiętaj!
Przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy na przełomach zmian, w celu opuszczenia Zakładów lub dojścia do miejsca pracy, należy korzystać wyłącznie z wyznaczonych do tego celu ciągów komunikacyjnych.

Palenie tytoniu
PALENIE TYTONIU I E-PAPIEROSÓW JEST DOZWOLONE
WYŁĄCZNIE W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH
Pracownik szkolenia
Pracownik w czasie zatrudnienia w Spółce REMZAP przechodzi szkolenia:

● Wstępne:
– ogólne (obecnie trwa)
– stanowiskowe,
● Okresowe,
● Podstawowe BHP – przeprowadzane przez służbę BHP Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA raz na 3 lata,
● Instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania pracy.

Obowiązki pracodawcy
Obowiązki pracodawcy

● Zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
● Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz badania lekarskie,
● Organizować pracę w możliwie najbezpieczniejszy sposób,
● Wykonać ocenę ryzyka zawodowego,
● Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
● Wyposażyć pracownika w odzież ochronną oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej,
● Przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy.

Obowiązki pracownika
Obowiązki pracownika

Pracownik ma obowiązek przestrzegać:
● Czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
● Regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
● Przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
● Tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy,
● Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
● Dbać o stan maszyn i urządzeń oraz ład i porządek w miejscu pracy

Organy nadzoru
Zewnętrzne i wewnętrzne organy nadzoru
Pracownik badania
Pracownik w czasie zatrudnienia przechodzi badania:

Wstępne – podlegają im nowo przyjmowane osoby, pracownicy młodociani oraz inni pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy,
Okresowe – podlegają im pracownicy zatrudnieni na stanowiskach o dużym ryzyku zawodowym. Częstotliwość badań wyznacza lekarz,
Kontrolne – podlegają im pracownicy, których okres leczenia i niezdolności do pracy z tego powodu przekroczył 30 dni.

Pracownik, który nie przedstawił aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
nie może zostać dopuszczony do pracy.

Wypadek przy pracy
Wypadek przy pracy

● Zdarzenie nagłe,
● Związek z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy oraz nastąpiło w związku z pracą,
● Spowodowany przyczyną zewnętrzną,
● Powodujący uraz lub śmierć.

Każdy wypadek przy pracy należy zgłosić do przełożonego
w tym samym dniu

Zagrożenia obiektowe
Zagrożenia obiektowe
Normy dźwigania
Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Standard obowiązkowego wyposażenia
Standard obowiązkowego wyposażenia

Standard obowiązkowego stosowania wyposażenia BHP przez osoby przebywające na terenie GA ZA PUŁAWY SA.

Kary dla pracownika
Kary dla pracownika nakładane za naruszenie przepisów BHP

Upomnienie ustne
Nagana, upomnienie pisemne
(drugie upomnienie za bhp)
Kara pieniężna
(trzecie upomnienie dotyczące bhp lub kara za palenie tytoniu określona w wewnętrznym zarządzeniu REMZAP)

W związku z obowiązującym zarządzeniem dotyczącym zasad używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA oraz Spółki REMZAP,
każdy przypadek palenia tytoniu przez pracownika podczas pracy w miejscach niedozwolonych podlega karze pieniężnej.

Kary GAZAP
Kary dla pracownika nakładane przez Grupę Azoty ZA PUŁAWY SA za naruszenie przepisów BHP

Jeżeli pracownik spółki REMZAP łamie przepisy i wymagania w zakresie BHP, firma zewnętrzna może nałożyć na firmę pracownika karę umowną zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.
Wówczas Prezes Zarządu REMZAP może ukarać karą finansową pracownika, lub grupę pracowników, która jest winna zaistniałemu przewinieniu w zakresie wymagań związanych z BHP.

Taryfikator kar dla firm
Taryfikator kar dla firm
Taryfikator kar dla firm
Taryfikator kar dla firm
Wypadek
WYPADEK

Gdy są poszkodowani rozpocznij realizację odpowiedniej procedury pierwszej pomocy.

Oparzenia
OPARZENIA

STOPIEŃ I
Objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia.

STOPIEŃ II
Na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból.

STOPIEŃ III
Nieodczuwalny, cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna). Skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek.

Postępowanie przy oparzeniach
Postępowanie przy oparzeniach termicznych i chemicznych

● Jak najszybciej schłodzić bieżącą wodą oparzone miejsce przez minimum 15 minut,
● W przypadku oparzenia chemicznego, spłukać substancję ze skóry,
● W trakcie schładzania usunąć odzież poprzez rozcięcie,
● Po zakończeniu schładzania rany oparzeniowe osłonić opatrunkiem jałowym lub hydrożelowym, schładzającym,
● W miarę możliwości unieruchomić i unieść oparzoną część ciała,
● Oparzonego należy chronić przed urazami wtórnymi.

NIE WOLNO: przekłuwać pęcherzy, dotykać rany, odrywać przylegającej odzieży.

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc medyczna
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się sprzęt, pomieszczenia lub apteczka pierwszej pomocy.

Lekarz
Wskazuje miejsce, gdzie w razie potrzeby można znaleźć lekarza..

Prysznic do przemywania oczu
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic do przemywania oczu.

Prysznic bezpieczeństwa
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic bezpieczeństwa.

Porażenie prądem
Porażenie prądem – pierwsza pomoc

● Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu. Należy odłączyć bezpieczniki, wyjąć z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Użyj do tego przedmiotu, który nie jest przewodnikiem prądu (np. drewniany kij) i odsuń kabel elektryczny od poszkodowanego.
● Sprawdź stan poszkodowanego
– Czy jest przytomny
– Czy oddycha
● Wezwij pogotowie ratunkowe
● Jeśli ratowany nie oddycha, przystąp do reanimacji
● Jeśli ratowany, jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej
● Załóż opatrunek na oparzone miejsce
● Zostań z poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego

Upadek z wysokości
Upadek z wysokości

Jeśli podejrzewamy uraz kręgosłupa – nie należy przemieszczać poszkodowanego z miejsca upadku.
Robimy to tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.
Możemy go przetransportować w inne miejsce np. za pomocą deski lub drzwi.

W zakresie ochrony ppoż
W zakresie ochrony przeciwpożarowej
każdy pracownik powinien:

● Znać numery alarmowe do straży pożarnej i innych służb,
● Znać zasady użycia urządzeń przeciwpożarowych i ewakuacji z obiektu,
● Potrafić udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
● Zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi i przestrzegać ich
(instrukcja bezpieczeństwa pożarowego).

PROSIMY O ZAPISANIE W TELEFONIE KOMÓRKOWYM
NUMERU ALARMOWEGO DO ZAKŁADOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Telefony
Telefony
Trójkąt spalania
Z paleniem/pożarem związane są zawsze 3 elementy
(trójkąt spalania):
Co ugasi gaśnica
Co ugasi gaśnica?
Zasady dotyczące doboru gaśnic
Technika gaszenia
Technika gaszenia pożarów gaśnicami – porady praktyczne
Strefa Ex
Strefy zagrożenia wybuchem
Amoniak
Substancje niebezpieczne
AMONIAK NH3

● gaz bezbarwny, palny
● charakterystyczny zapach
● dobrze rozpuszczalny w wodzie
● parując tworzy aerozol podobny do pary wodnej rozchodzący się
tuż nad ziemią
● działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę
● ciekły może powodować oparzenia II i III stopnia

Oleum
Substancje niebezpieczne
OLEUM H2SO4

● oleista ciecz barwy słomkowej
● po zetknięciu z metalami wydziela się wodór (działanie wybuchowe)
● w połączeniu z wodą mocno się nagrzewa i rozpryskuje
● opary działają drażniąco na układ oddechowy
● powoduje oparzenia
● ma działanie rakotwórcze

Tlenek siarki
Substancje niebezpieczne
TLENEK SIARKI S02 SO3

● SO2 – gaz bezbarwny, niepalny, ostry zapach
● SO3 – występuje we wszystkich stanach skupienia
● tlenki siarki łatwo rozpuszczają się w wodzie tworząc kwas siarkowy
● toksyczny
● żrący
● działa szkodliwie na oczy i układ oddechowy
● SO3 powoduje poparzenia

Dwutlenek węgla
Substancje niebezpieczne
DWUTELENEK WĘGLA CO2

● gaz bezbarwny, niepalny, bezzapachowy
● dwukrotnie cięższy od powietrza
● nadmiar w powietrzu powoduje duszności, utratę przytomności,
a nawet śmierć

Tlenki azotu
Substancje niebezpieczne
TLENKI AZOTU NO NO2 N2O5

● cięższe od powietrza
● charakterystyczny zapach
● w zależności od składu mają barwę od jasnożółtej do brązowej
● NO łączą się z wodą tworząc kwas azotowy
● działają drażniąco i dusząco z okresem utajenia (nawet do kilku godzin)
● w obecności wilgoci tworzą kwas azotowy

Ciecze palne
Substancje niebezpieczne
CIECZE PALNE BENZEN C2H6

● ciecze to głównie benzen i jego pochodne
● cięższe od powietrza
● specyficzny zapach
● stanowi zagrożenie wybuchowe przy stężeniu 1%-10%
● wchłania się wziewnie, a także przez błony śluzowe,
skórę i drogi oddechowe
● ma właściwości rakotwórcze

Znakowanie rurociągów
Znakowanie rurociągów

Kody barw obowiązujące przy znakowaniu rurociągów

Alarmy
Alarmy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA

● Ogłaszanie alarmu – 3 minutowy sygnał MODULOWANY,
● Alarm o skażeniach; może być ogłaszany za pomocą syren lub przez komunikaty głosowe. Sygnał takiego alarmu jest to sygnał PRZERYWANY trwający 10 sekund, a przerwa trwa 25-30 sekund. Czas emisji sygnału to 3 min,
● Odwołanie alarmu – dźwięk ciągły o długości 3 minut.

Alarmy
Alarmy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA
I stopień (lokalny)

Przeprowadzany jest w przypadku każdego zdarzenia powodującego powstanie zagrożenia.

II stopień (zakładowy)

Przeprowadza się w przypadku pożaru lub powstania zagrożenia dla większych zbiorowisk ludzi oraz wychodzącego poza teren zakładu lub obejmującego zasięgiem drogi główne

III stopień (poza zakładowy)

Alarmowanie zewnętrzne, należy przeprowadzić w przypadku gdy zdarzenie spełnia kryteria dla poważnej awarii przemysłowej.

Ewakuacja
Zasady postępowania i ewakuacji
w przypadku powstania zagrożenia chemicznego

Każdy pracujący na terenie GA ZA Puławy musi być wyposażony w maskę przeciwgazową z odpowiednimi filtropochłaniaczami ABEK i posiadać ją w odległości nie większej niż 5m.
W przypadku powstania zagrożenia powinniśmy ewakuować się zawsze prostopadle do kierunku wiatru oraz stosować się do poleceń wydanych przez kierującego działaniami ratowniczymi lub zaleceń wydawanych z rozgłośni zakładowej.

Maski
Maski 3M seria 6000

Każdy pracownik na terenie GA ZA Puławy musi być wyposażony w maskę pełnotwarzową z odpowiednimi pochłaniaczami.
W spółce REMZAP stosujemy maski firmy 3M seria 6000.
Pierwszego dnia pracy otrzymasz taką maskę i pochłaniacze z którymi udasz się do działu BHP (budynek B-41a), gdzie otrzymasz kartę użytkownika maski wraz z instrukcjami producenta.
Sposób użytkowania pochłaniaczy i maski oraz przeglądu maski jest zawarty w instrukcjach producenta.

Maski
Maski 3M seria 6000

Z powodu szerokiego spektrum absorbcji pochłaniaczy wymagane jest aby maska była szczelnie zamknięta w worku strunowym.
Pochłaniacze po każdym użyciu kwalifikują się do wymiany!!!
Przegląd takiej maski powinien być wykonany co najmniej raz w miesiącu przez jej użytkownika zgodnie z zaleceniami wynikającymi z instrukcji oraz potwierdzony własnoręcznym podpisem na karcie użytkownika maski, którą należy mieć zawsze przy masce.
Zasady przeglądu maski są określone na drugiej stronie karty użytkownika maski.

Typy pochłaniaczy
Typy pochłaniaczy gazów
Okulary optycz
Zarządzenie w sprawie stosowania okularów ochronnych w czasie pracy z komputerem

Pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych, pracodawca zapewnia okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy.
Pracodawca pokrywa koszt szkieł korygujących wzrok i wykonania okularów (robocizny).
Jednak cenę oprawek ponosi tylko w podstawowym standardzie.
Kwota przeznaczona przez Pracodawcę na pokrycie kosztów wykonania okularów korygujących wzrok określona jest w wewnętrznym zarządzeniu.

Okulary optycz
Zarządzenie w sprawie stosowania okularów ochronnych w czasie pracy z komputerem

● Zgodnie z instrukcją IB-8.1-25 dotyczącej przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, każdemu pracownikowi firmy REMZAP przysługują wymienione w powyższej instrukcji asortymenty.
● W przypadku przedwczesnego zużycia odzieży, obuwia roboczego, bądź środków ochrony, pracownik jest zobowiązany do wypełnienia protokołu przedwczesnego zużycia, który należy pobrać u kierownika wydziału.

Konkurs BHP
Konkurs wiedzy o BHP

Za zajęcie I II i III miejsca są przyznawane nagrody pieniężne których wysokość jest określona w regulaminie konkursu wiedzy o BHP

Konkurs jest organizowany dla 3 grup pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

● Robotniczych,
● Administracyjno-biurowych,
● Osób kierujących pracownikami

Konkurs odbywa się raz w roku najpóźniej do 20 listopada.
Informacje oraz materiały będą wywieszane na tablicach ogłoszeniowych na wydziałach.

Kontakt Kadry
W przypadku pytań do Działu Kadr REMZAP
prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

Anita Piech
Główny Specjalista ds. Kadr
tel. 81 506 60 17
e-mail:

Dział Kadr znajduje się na II piętrze w budynku B-41c

Kontakt BHP
W przypadku pytań do służby BHP REMZAP
prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

Adam Bociański
Główny Specjalista ds. BHP
tel. 81 506 60 20
e-mail:

Katarzyna Sadurska
Inspektor BHP
tel. 81 506 60 19
e-mail:

Biuro BHP znajduje się na II piętrze w budynku B-41a

Podsumowanie
Podsumowując

● Po zakończeniu szkolenia e-learningowego czeka Cię test w którym znajdzie się 10 pytań dotyczących wiadomości, które zostały przedstawione powyżej.

● Po zaliczeniu egzaminu będziesz mógł stawić się do pracy w naszej spółce, otrzymasz odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie BHP.

Slide
TEST
JEDNOKROTNEGO WYBORU
previous arrow
next arrow