Audyt UDT-CERT

Audyt ponownej certyfikacji dla systemów …

W dniach 17-18 sierpnia, pięcioosobowy zespół audytorów z UDT-CERT przeprowadził w spółce REMZAP audyt ponownej certyfikacji dla systemów PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz audyt I-go nadzoru dla normy PN-EN 1090-1+A1:2012 i przenoszeń oznaczeń materiałowych.

Celem audytu była ocena skuteczności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, ocena spełnienia wymagań jakościowych dotyczących spawania materiałów metalowych – pełne wymagania jakości wg PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz ocena skuteczności systemu i nadzór Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+, w odniesieniu do wytwarzanych przez producenta konstrukcji stalowych w klasach EXC1 do EXC3, na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylających dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Audytorzy nie stwierdzili żadnych niezgodności oraz wysoko ocenili standardy stosowania zapisów wymienionych norm w realizacji oferty usługowej REMZAP. W raporcie podsumowującym wskazali następujące silne strony działalności Spółki:

W zakresie orientacji na klienta:

  • Skuteczność w realizacji priorytetowego celu Polityki (Jakości), którą jest uzyskanie wysokiego standardu wyrobów dla Klienta, wykonywanych terminowo.
  • Dywersyfikacja zleceniodawców w celu zapewnienia stabilności ekonomicznej firmy.

W zakresie zaangażowania i odpowiedzialności kierownictwa oraz personelu:

  • Duża świadomość naczelnego kierownictwa w zakresie wartości merytorycznych szkoleń w celu rzeczywistego doskonalenia oraz umiejętność personelu kierownictwa w określaniu obszarów doskonalenia.
  • Skuteczny dobór personelu o wysokich kwalifikacjach.
  • Duże zaangażowanie kierownictwa i załogi w realizację wyznaczonych celów.
  • Skuteczna realizacja celu – zapewnienie bezpieczeństwa personelu podczas prac w warunkach potencjalnie niebezpiecznych i zapewnienie czynnej asekuracji.

Dziękujemy pracownikom Spółki za świadome i kompetentne stosowanie zapisów audytowanych norm. Ma to istotny wpływ, zarówno na wizerunek REMZAPu jak i na poziom jakości czy bezpieczeństwa realizowanych prac.