Ogłoszenie o wszczęciu  postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Spółki REMZAP Sp. z o. o.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu

Ogłoszenie o wszczęciu  postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Spółki REMZAP Sp. z o. o.

 1. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki REMZAP sp. z o.o., przyjętego przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników REMZAP Sp. z o.o. na postawie uchwały nr 17/ZZW/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu REMZAP Sp. z o.o. dalej zwanej Spółką.
 2. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać obywatelstwo polskie;
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. korzystać w pełni z praw publicznych;
  4. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  5. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  6. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  7. spełniać inne niż wymienione w pkt 1 – 6 niniejszego ustępu wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 
 3. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej w Spółce lub zakładowej organizacji związkowej działającej w spółce z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Grupa Azoty;
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1. informacje o adresie korespondencyjnym i adresie poczty elektronicznej, na który Spółka będzie mogła przesyłać zawiadomienia w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  2. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
  3. oświadczenie o:
   • wyrażeniu zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki;
   • akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązujące w Spółce;
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
   • niekaralności za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) oraz przepisach art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.);
   • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu, a w szczególności określonych w przepisach art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1090);
   • o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 973);
   • zgodzie na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych do celów związanych z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, wyborem, powołaniem i pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
   • dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów prawa handlowego;
   • zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dla kandydatów na członka Zarządu REMZAP Sp. z o.o.
  4. oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających:
   • ukończenie studiów wyższych;
   • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
   • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, na własny rachunek;
   • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty);
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki);
 5. Informacje uzupełniające:
  1. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 21 sierpnia 2023 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres Spółki podany w ogłoszeniu).
  2. Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki w godzinach 800 – 1300 lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: BIURO ZARZĄDU REMZAP Sp. z o.o. ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu REMZAP Sp. z o.o.” 
  3. Powiadomienia kierowane do Kandydatów w postępowaniu, w tym o jego wynikach, przesyłane będą wedle uznania Spółki listem poleconym lub przy użyciu poczty elektronicznej. Wysłanie powiadomienia na adres podany przez kandydata w zgłoszeniu jest równoznaczne z jego doręczeniem.
  4. Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  5. Oświadczenia wymagane od kandydatów powinny być złożone wedle wzoru stanowiącego integralną cześć niniejszego ogłoszenia.
  6. Rada Nadzorcza ma prawo swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń kandydatów oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania.
  7. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata.
  8. Rada Nadzorcza Spółki może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub obowiązujących przepisach prawa, bądź złożonych po upływie wyznaczonego terminu.
  9. W przypadku większej liczby zgłoszeń Rada Nadzorcza może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych zgłoszeń.
  10. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
  11. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą w dniach od 22 do 31 sierpnia 2023 r. w siedzibie Spółki w Puławach. O terminie rozmów kwalifikacyjnych poszczególni kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu.
  12. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie w szczególności: wiedza kandydata o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka; znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych; doświadczenie kandydata do wykonywania funkcji Członka Zarządu; a także wiedza, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.
  13. Informacje o Spółce, w tym dokumenty korporacyjne Spółki, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Spółki: www.remzap.pl. Spółka przewiduje możliwość dosłania dodatkowych informacji o Spółce na pisemny wniosek kandydata, przesłany na adres e-mail: .  
  14. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.
  15. Po zakończeniu postępowania, zgłoszenie kandydata może zostać odebrane osobiście przez kandydata pod adresem wskazanym poniżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. Oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania zostaną mu zwrócone na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.
  16. Jeżeli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może powołać na stanowisko członka Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
  17. Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest REMZAP Sp. z o.o. ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy. 

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

Załączniki do ogłoszenia:

OŚWIADCZENIE kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki REMZAP Sp. z o.o. w Puławach

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów na członka Zarządu